Метою дисципліни «Безпека морських перевезень» є навчання магістрів розумінню основних проблем забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів морем, ролі і значення Міжнародних нормативних документів по забезпеченню безпеки мореплавання, охороні людського життя на морі, безпечному перевезенні вантажів і захисті довкілля.

В результаті навчання студент повинен знати:

- основні нормативні документи по забеспеченню безпеки морських перевезень, охорані життя на морі та захисту навколишнього середовища, співвідношення національних та міжнародних документів;

- основні види небезпечних вантажів, яки перевозяться морем та класифікація небезпечних вантажів;

- умови безпечного транспортування твердих небезпечних вантажів на судах-балкерах та рідких небезпечних вантажів на танкерах-хімовозах.

 вміти:

- визначати до якого класу небезпеки відноситься небезпечний вантаж;

- складати КТРП небезпечного вантажу;

- проводити розрахунки маси вантажу методами драфт-сюрвею;

- складати основні документи, що супроводжують небезпечний вантаж.


Мета: поглибити теоретичні знання та вдосконалити практичні навички в галузі охорони праці майбутніх інженерів-будівельників на базі засвоєної на попередніх курсах дисципліни “Охорона праці”. Під час викладання дисципліни головний наголос робиться на вивченні спеціальних питань охорони праці, характерних для гідротехнічного будівництва.

Завдання: набуття студентами здатності забезпечити збереження здоров'я і працездатності працівників у виробничих умовах гідротехнічного будівництва через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.


Метою дисципліни «Безпека морських перевезень» є навчання магістрів розумінню основних проблем забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів морем, ролі і значення Міжнародних нормативних документів по забезпеченню безпеки мореплавання, охороні людського життя на морі, безпечному перевезенні вантажів і захисті довкілля.

В результаті навчання студент повинен знати:

- основні нормативні документи по забеспеченню безпеки морських перевезень, охорані життя на морі та захисту навколишнього середовища, співвідношення національних та міжнародних документів;

- основні види небезпечних вантажів, яки перевозяться морем та класифікація небезпечних вантажів;

- умови безпечного транспортування твердих небезпечних вантажів на судах-балкерах та рідких небезпечних вантажів на танкерах-хімовозах.

 вміти:

- визначати до якого класу небезпеки відноситься небезпечний вантаж;

- складати КТРП небезпечного вантажу;

- проводити розрахунки маси вантажу методами драфт-сюрвею;

- складати основні документи, що супроводжують небезпечний вантаж.Навчальна дисципліна охоплює головні напрямки сучасної науки про безпеку – техногенну, зокрема виробничу, та екологічну безпеку. Ці напрямки являють собою вкрай широке поле людської діяльності.

В навчальному курсі робиться наголос на застосуванні сучасного «ризик-орієнтованого» підходу (на противагу традиційному «детермінованому») в організації безпеки діяльності людини.

Предметом навчальної дисципліни є ознайомлення з предметною областю науки про безпеку, інформаційними процесами, що виникають в системах «людина-виробництво» та «людина-навколишнє середовище» і раціональна організація цих процесів за допомогою сучасних інформаційних технологій.