Формування та отримання практичних і теоретичних знань з організації та функціонування систем та механізмів міжнародного оподаткування, формування у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння системи взаємозв’язків у галузі міжнародних фінансів.


Дисципліна спрямована на здобуття знань у сфері розвитку сучасних механізмів менеджменту, а саме: вивчення закономірностей розвитку дистанційного (віртуального) менеджменту, побудови моделі цифрового менеджменту; формування цифрового внутрішнього та зовнішнього електронного середовища, яке дозволяє використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні; програмного забезпечення управління персоналом; тенденції використання цифрових технологій в HR-процесах; діджиталізацію менеджменту; ефективне управління системною складністю та комунікаціями цифрового менеджменту.

Дисципліна «Логістика на водному транспорті» дає поглиблене знання про особливості використання логістичного менеджменту на підприємствах водного транспорту в ринкових умовах, про його місце у загальній системі менеджменту підприємства, його вплив на підвищення конкурентоздатності підприємства. Дисципліна спрямована на вивчення особливостей використання різних видів логістичних систем, їх еволюцію, сучасних концепцій організації перевезень водним транспортом та оптимального управління матеріальними потоками та запасами в ланцюгах поставок з участю портів та судноплавних компаній, управління ризиками у ланцюгах поставок, ролі інформаційних технологій у логістичному менеджменті.

Дисципліна «Управління конкурентоспроможністю» орієнтована на засвоєння здобувачами основ управління підприємством в умовах гострої конкуренції. В курсі вивчаються основні питання, що пов’язані з: знанням основних методів конкурентної боротьби; різновидів конкурентних стратегій фірм (великих, малих, спеціалізованих, інноваційних), в т.ч. на водному транспорті; шляхів запобігання монополізації економіки; факторів конкурентоспроможності національної економіки; а також опануванням методиками визначення конкурентоспроможності товару та підприємства; практичних вмінь з оцінювання конкурентної ситуації на ринку чи окремої сфери економіки, формуванням здатності до самостійної роботи, комунікації з використанням специфічної термінології.

Передумовами для вивчення дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є знання основ економічної теорії та управління.