Курс "Методи планування та обробки результатів експериментів" для докторантів спеціальності 133 "Машинобудування" має на меті навчити студентів методам планування та проведення експериментів у галузі машинобудування з метою отримання надійних результатів та оптимізації процесів та виробництва.

Курс розглядає такі ключові питання:

  1. Основні концепції планування експерименту: Вивчення основних теоретичних підходів та методів планування експерименту, включаючи повні та фракційні факторні експерименти, випадкові та блочні експерименти, а також інші стратегії планування.

  2. Визначення факторів та впливів: Навчання студентів визначати ключові фактори, які впливають на досліджувані процеси в машинобудуванні, та враховувати їх при розробці експериментальних планів.

  3. Аналіз результатів експериментів: Освоєння методів аналізу та інтерпретації отриманих даних з експериментів, включаючи статистичні методи та програмування для обробки результатів.

  4. Оптимізація процесів та виробництва: Вивчення методів оптимізації виробничих процесів та виробництва на основі результатів експериментів, включаючи методи дизайну експерименту для пошуку оптимальних параметрів.

Курс спрямований на підготовку докторантів зі спеціальності 133 "Машинобудування" до проведення високоякісних експериментів, які враховують вплив різних факторів на результати та дозволяють досягти кращих технічних рішень у сфері машинобудування.


має на меті надати студентам глибокі знання в області ймовірності та статистики, які вони можуть використовувати для вирішення складних завдань та проблем у своїй науковій роботі та професійній діяльності.

Курс розглядає ключові концепції теорії ймовірностей та математичної статистики, включаючи:

  1. Основні поняття ймовірності: ймовірнісні простори, випадкові величини, функції розподілу, функції щільності, математичне сподівання, дисперсія, коваріація.

  2. Закони розподілу випадкових величин: біноміальний, нормальний, Пуассона, експоненціальний, рівномірний та інші.

  3. Теорія вибірок та оцінювання параметрів: методи оцінювання, точні та незміщені оцінки, довірчі інтервали, критерії вибірок.

  4. Методи статистичного аналізу: аналіз даних, регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз.

  5. Ймовірнісні моделі в машинобудуванні: застосування теорії ймовірностей та статистики в різних галузях машинобудування, включаючи надійність, керування якістю, проектування експериментів тощо.

Курс спрямований на забезпечення докторантів спеціальності 133 "Машинобудування" теоретичними знаннями та практичними навичками в області теорії ймовірностей та математичної статистики, що допоможе їм ефективно вирішувати завдання своєї наукової та професійної діяльності.