Автори курсу: доцент кафедри  "Управління логістичними системами і проектами", к.т.н. Андрієвська Віра Олександрівна та викладач  цієї ж кафедри Главатських Вікторія Ігорівна.

Рецензент: зав. кафедрою "Управління логістичними системами і проектами", д. е. н., професор Лапкіна Інна Олександрівна

звортній зв'язок

andri-vera@ukr.net - Віра Олександрівна

vglavatskhih@gmail.com - Вікторія Ігорівна

Дистанційний курс "Системна організація бізнес-процесів на транспорті" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Системна організація бізнес-процесів на транспорті", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

Мета викладання дисципліни «Системна організація бізнес-процесів на транспорті» є надання студентам знань з управління бізнес-процесами на транспорті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         бізнес-процеси транспортних підприємств і компаній;

-         сучасні форми організації транспортного бізнесу;

-         методи управління транспортним бізнесом;

-         стратегії розвитку транспортного підприємства;

-         принципи формування ринкової стратегії;

-         методи розробки цінової політики;

вміти:

-         вміти правильно формулювати цілі і ставити завдання для їх досягнення;

-         аналізувати зовнішню і внутрішню середу організації, виявляти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на організацію;

-         аналізувати організаційну структуру і розробляти пропозиції щодо її вдосконалення;

-         вміти застосовувати різні форми мотивації праці;

-         створювати ефективну команду;

-         вміти розробляти стратегічні, тактичні, оперативні плани, планувати свій робочий час;

-         оцінювати конкурентоспроможність транспортних послуг; аналізувати і сегментувати споживчу середу;

-         створювати і розвивати власну справу.


«Економіко-математичні методи і моделі» – один з основних професійно орієнтованих курсів, який формує фахівця як економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для роботи у сфері організаційного управління та економіки. Такі економісти-аналітики володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням інформаційних технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах.

Дисципліна “ Економіко-математичні методи і моделі  ” взаємопов’язана з такими дисциплінами як  «Макроекономіка»,  «Мікроекономіка»,  «Математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дослідження операцій».

         «Економіко-математичні методи і моделі» є дослідження економіко-математичних моделей та їх використання для управління морським транспортом та іншими підприємствами, економіко-виробничими та фінансовими системами на базі використання комп’ютерних систем.


Метою  вивчення дисципліни «Методологія управління ризиками» є формування у аспірантів системи теоретичних знань та практичних навичок в області управління ризиками та їх застосування в проектній діяльності.


Навчальний курс розроблений доцентами кафедри "Управління логістичними системами і проєктами" (УЛСП), к.т.н., доцентом Вірою АНДРІЄВСЬКОЮ та к.т.н., доцентом Катериною СЕМЕНЧУК до навчального плану Освітньо-наукової програми "Управління проєктами" спеціальності 073 "Менеджмент". 


Навчальний курс розроблений завідувачем кафедри "Управління логістичними системами і проєктами" (УЛСП), д.е.н., професором І.О. Лапкіною, к.т.н., доцентом А.В. Бондар, ст. викладачем Т.Є. Миролюбовою відповідно до навчального плану Освітньо-наукової програми "Управління проєктами" спеціальності  073 "Менеджмент". 

Навчальний курс розроблений завідувачем кафедри "Управління логістичними системами і проєктами" (УЛСП), д.е.н., професором І.О. Лапкіною відповідно до навчального плану Освітньо-наукової програми "Управління проєктами" спеціальності  073 "Менеджмент".