Методи оптимального проектування суден

Технічний менеджмент судноплавних компаній // Technical management of shipping companies


Забезпечення якості і сертифікація продукції // СБ маг1

Курс розробив старший викладач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету 

Шахов Валентин Іванович

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors@onmu.odessa.ua, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., професор ОНМУ завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Никифоров Юрій Олександрович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Роль і місце держави у сучасному глобалізованому світі визначається, перш за все, мірою її участі у світовій економіці. Особливу перевагу, при цьому, мають країни, які беруть участь не лише у міжнародному обміні товарами, сировиною та послугами, але і в інфраструктурі. Сьогодні все більша увага приділяється саме розвитку виробничої інфраструктури, насамперед транспорту, у тому числі і морському.

Робота морського транспорту залежить від технічного стану суден. Питанням підтримки його на належному рівні занепокоєні як екіпажі суден, так і спеціалізовані судноремонтні підприємства. Вони періодично виконують профілактичний ремонт суден, відновлюють їх технічні та економічні якості, які були загублені суднами в процесі експлуатації.

Предметом курсу «Технологія судноремонту» є процеси відновлення властивостей і показників роботи суднових корпусних конструкцій та суднових технічних засобів з метою забезпечення ефективності і безпеки судноплавства.

Мета дисципліни – поглибити знання студентів з дефектації, розбирання, ремонту та збирання суднових технічних засобів, набути практичний досвід вирішення прикладних задач, націлених на підтримання належного стану судна впродовж планового терміну експлуатації.

Головними завданнями дисципліни є:

- вивчення технологічного процесу ремонту судна та його елементів;

- аналіз можливих дефектів суднових технічних засобів, причин їх виникнення та методів виявлення;

- проектування технологічних процесів відновлення розмірів, форм та властивостей деталей;

- вивчення видів та програм випробувань судна та його елементів;

- аналіз ремонтної документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  різні стратегії технічного обслуговування і ремонту суден та їх елементів, переваги та недоліки окремих стратегій;

-  вимоги класифікаційних товариств до проектування системи нагляду за технічним станом судна в процесі експлуатації;

-  методи визначення фактичного стану деталей машин і механізмів: обміри, дефектоскопія, діагностика;

-  методи відновлення розмірів та форм поверхонь деталей, а також властивостей матеріалів;

-  методи контролю якості процесу ремонту судна та його елементів;

-  види випробувань після ремонту.

вміти:

- розробити акт дефекації на ремонт суднового технічного засобу;

- розробити технологічну документацію на відновлення деталей;

- розробити програму випробувань судна після ремонту;

- обґрунтовано визначити і підібрати матеріал, аналогічний за властивостями з заданим.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

Викладач: к.т.н., доцент РОССОМАХА Олена Ігорівна
 Роб. телефон: 093-65-74-085

Email: eirossomakha@gmail.com

 Дисципліна «Технічний менеджмент судноплавних компаній» входить до циклу нормативних дисциплін. Викладається на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 
Обсяг: 3 кредити ECTS / 90 годин
Предметом курсу «Технічний менеджмент судноплавних компаній» є класифікаційний нагляд корпусу, механізмів, обладнання, радіообладнання. Регіональні правила та регіональний нагляд, технологічні, економічні, юридичні та організаційні відносини, що виникають в судноплавній компанії в період її функціонування.
Метою навчальної дисципліни є розвиток управлінського мислення в питаннях технічного менеджменту суден, визначення термінів, обсягів та місць проведення робіт пов’язаних з експлуатацією та ремонтом суднових технічних засобів і корпусних конструкцій при забезпеченні необхідного рівня безпеки судноплавства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі мають сформувати такі соціальні навички (Softskils):

–          Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах.

–          Здатність працювати автономно.

–          Навики здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).

–          Прагнення до збереження навколишнього середовища.

–          Здатність до подальшого навчання.

Робоча програма