Теорія і практика сучасного менеджменту зорієнтована на формування цілеспрямованого впливу на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей, що дає змогу досягти стрункої побудови організації, знизити трудомісткість управлінських робіт, оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок з HR-менеджменту на підприємствах різних форм власності з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Розробник:   Леонов Олександр Олександрович, к.е.н., професор кафедри «Менеджмент і маркетинг» Одеського Національного Морського Університету.

Дисципліна «Менеджмент і маркетинг» належить до розряду фундаментальних дисциплін у підготовці усіх фахівців інженерного профілю.

Нові соціально-економічні умови господарської діяльності суттєво змінили якісні вимоги до фахівців із професійною інженерною підготовкою. Процес формування фахівців нової генерації включає поряд із інженерною підготовкою за основною спеціальністю глибоке вивчення основ теорії менеджменту та маркетингу, оволодіння навичками, необхідними для сучасного керівника. Це особливо актуально, якщо зважати на те, що багато випускників інженерних спеціальностей вузів з часом стає керівниками різних рівнів.

Особливість вивчення цієї дисципліни полягає в тому, що центром уваги є не пошук правильних відповідей, а розвиток уміння розв’язувати проблеми. А це досягається завдяки активному навчанню, коли студент є активним творцем знань, рішень, інформації тощо.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг» є формування у студентів сучасного управлінського мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту та маркетингу, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг» є загальні закономірності менеджменту та маркетингу, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією, система маркетингу підприємства.

Дисципліна «Менеджмент портових послуг» дає знання про особливості портового менеджменту в загальній системі менеджменту підприємств. Дисципліна направлена на вивчення сучасних тенденцій розвитку морських портів, концепції розвитку і структурно-інституціональне перетворення морських портів, організаційних структур та функцій портів, стивідорних компаній, методів розробки стратегії розвитку портів, сучасних інструментів управління морськими портами, тарифів, методів техніко-економічного обґрунтування створення перевантажувальних комплексів стивідорних компаній. Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах транспортної галузі і сприяють здобуттю необхідного обсягу та рівня знань у напрямку менеджменту портової діяльності.

Дисципліна «Менеджмент портових послуг» пов'язана зі змістом таких дисциплін як «Організація та планування діяльності підприємств морського транспорту», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логістичний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління».

Метою навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на морському транспорті» є формування у здобувачів системних знань про конкурентну поведінку компаній на ринку, шляхи запобігання монополізації економіки, опанування методиками визначення конкурентоспроможності товару та підприємства, в тому числі морського транспорту, освоєння різновидів та особливостей стратегій конкурентної боротьби великих, малих, спеціалізованих, інноваційних компаній, а також здобуття соціальних навичок, потрібних для професійної діяльності здобувачів.

Передумовами для вивчення дисципліни є знання основ менеджменту, маркетингу, підприємництва, економіки.